Mångadanselementav bebop bleknade till slut ochförvandlades till riktigmusikfrånmusikersom Clifford Brown, Miles Davis, Bud Powell, Ray Brown och Sonny Stitt, somverkligeninteville ha någotattgöra med kommersiellmusik. Dessamusikerbrukadeförsökaanvändajazzmusiker; Coleman Hawkins, Lester Young, Art Tatum och Earl Hines försöker ta sin jazzmusik till en högrenivåän den vardå.

Din musiksmakavslöjar din personlighet

Med tidenbörjadejazzmusikutvecklasochbörjadeflytta sig frångrundläggandemelodierförattproduceramerkomplexaackordljud, detfinnsocksådissonanta toner och till och med kromatiskamönster. Någraavdessadissonanta toner som du hörhelatidenijazzmusikhörsvanligtvisnärtvåellerflera toner spelassamtidigtimotsägelse, vilketkanbetraktassomkonstigteller till och med hemskt. Dettaberornaturligtvispåhurallanyanserpassarihoppå en viss tangent. Om du använder de reduceradefemtedelarnaochhöjerkvartalenmycket, finnsdetockså en god chansatthanellerhonkanbörjahörakollideranderöster.

Detkromatiskaljudetfrånmusikenlåterallamusikerspelaalla 12 tonernapådessa instrument utanattbehövaoroa sig förnågon form avstörningar. Ersättningsackordärenklaattspelaförmusikersåvälsommodifieradeackordsomharmöjlighetattbytavalfri tangent påettögonblick. Detharskett en hel del förändringarirytmensomharblivittydligareochanvändsi de flestatyperavjazzmusikidag. I många fall träffarsymbolernaiförutsägbaramönster, medanandra instrument sombastrummaochvirvelvanligtvisslåspåettmerslumpmässigt schema.

Fördemsominte vet vadsouljazzär, ärdet en slags musiksombörjadeislutetav 1950-talet ochharsinarötterknutna till evangelietsåvälsom Seoul med instrument somtenorsax. Ramsey Lewis var en populärradiokaraktär under denna period ochhanskrev en sångsomheter “the in crowd”, somslutadesom en hitlåtsåtidigtsom 1965. Soul Jazzsmusikföljdesav en förändringavtempolåtarochkraftfullabaslinjer.

Härärlåtarnasomberörossmest

Bill Evans utvecklade sin egenmusikstilochvar en pianist somgjorde sig rykteförattproduceranågraolikastilaravjazzmusik med storaochsmåmedeltidakyrkorumsomgjordeolikaljudmellan de tvålåtar. Oavsettvilkennyckel de användefickmusikerbildanyaharmoniersomstred mot allareglerförmusiksomvikänner till ochoftakallas modal musik.

Jazzmusikbörjadeintegrerasirock’n roll på 1960- och 1970-talet, vilketverkligenkryssadeförmångajazzälskare. Dettakonsortiumkallasvanligtvis en jazzfusion. Komplexaharmoniskaharmonierutgördennamusik. Synkroniseringavrytmerochkonstigtmarkerademätareärocksåettannatinslagidennatypavmusik. Instrument somanvändsijazzfusionavliknandetyperav instrument somanvändsavdagens band, såsomelgitarr, synthesizer ochelpianoochbasgitarr. Någravälkändamusiker, somHerbie Hancock, Tony Williams, Miles Davis och Frank Zappa, varnotorisktälskareavjazzfusionsmusik.

Tyrone Brock

Blues & Jazzin Mingling

Previous article

The Powers That Be – Is the music industry pimping the music?

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Musik