Underhållning

Tittapå de mestkraftfullamusikföreställningarnafrånhyllningsbandoch du trorsäkertatt de är T

Allamusikfansskullevilja se de perfektaprestandafördelarnaförfleraav de finastesångareoch band. Men dåmåste du också ta hänsyn till prisernaochdetfaktumattnågraavdinaälskademusikerinteärnärvarande. Populära band ochartisterkommerattöverlevascenen Förmångamänniskorärdetettmålattbliverklighetattkunnatittapåsinaälskadelåtarsommusikereller band live. Närdet band ...
Musikutbildning

Effektivasättattundervisamusikteori

Kärnanimusikteorinärredigeringavmelodier. Detärförståelsenförprickarochklottrarsomskaparlitterärmusikochförmåganatttolkademeffektivtsomljud. Attunderskattateorinhjälperfaktisktmusiker, inteförattdetfårdemattspelabättre, utanförattdethjälperdemattpratabättre med andramusiker. Hurlärsdetut? Hurfår man sinavitaladelardiagonaltutan en oemotståndligellertråkig student? Jag harupptäckttreviktigakonceptsomkanhjälpa till inomdettaområde. Kritisk # 1 – Börja ...
Gitarrister

De bästatungmetallgitarristarna … Aldrig!

Attskapa en lista med de bästatungmetallgitarristarnaär en svåruppgift, ochävenom den härlistankanirriteravissa, råderdetingentvekanomeffekternaavvaroch en. Beroendepågenrenav heavy metal deltogdessagitarristarpåolikasätt, vare sig detvarklassisk, död, glam, blues ...

Posts navigation