Musik

Någraolikastilaravjazzmusikavslöjade

Mångadanselementav bebop bleknade till slut ochförvandlades till riktigmusikfrånmusikersom Clifford Brown, Miles Davis, Bud Powell, Ray Brown och Sonny Stitt, somverkligeninteville ha någotattgöra med ...
Musik

Blues & Jazzin Mingling

Jazzbluesär en typavmusikochstilsomblandar blues & jazz båda. Blues, jazz ochpopulärmusikharsittursprungiklubbar, Honky tonks, underjordiskamiljöer, subkulturellamiljöerochbakrum. Jazz- ochblueshistoria, & gillademusiksammanflätas, ochtypernatenderarattmotiveravarandra. Idagärbådatypernanärabesläktadeochärvanligtförekommandesom en blandningavtvålämpligtnamngivnaJazzblues. Bluesmusikär ...
Musik

Se olikamusikstilarhär

Vilkaär de olikatyperavmusiksomdominerarlistornaidag? Läsmerföratt ta redapådet! Frånklassisk till hiphop till jazz, den härartikelnhjälper dig attlära dig omallatyperavmusik. Detärmycketsvårtattklassificeramusik, ochändåhänvisas till varje album idag ...
Underhållning

Tittapå de mestkraftfullamusikföreställningarnafrånhyllningsbandoch du trorsäkertatt de är T

Allamusikfansskullevilja se de perfektaprestandafördelarnaförfleraav de finastesångareoch band. Men dåmåste du också ta hänsyn till prisernaochdetfaktumattnågraavdinaälskademusikerinteärnärvarande. Populära band ochartisterkommerattöverlevascenen Förmångamänniskorärdetettmålattbliverklighetattkunnatittapåsinaälskadelåtarsommusikereller band live. Närdet band ...
Musikutbildning

Effektivasättattundervisamusikteori

Kärnanimusikteorinärredigeringavmelodier. Detärförståelsenförprickarochklottrarsomskaparlitterärmusikochförmåganatttolkademeffektivtsomljud. Attunderskattateorinhjälperfaktisktmusiker, inteförattdetfårdemattspelabättre, utanförattdethjälperdemattpratabättre med andramusiker. Hurlärsdetut? Hurfår man sinavitaladelardiagonaltutan en oemotståndligellertråkig student? Jag harupptäckttreviktigakonceptsomkanhjälpa till inomdettaområde. Kritisk # 1 – Börja ...
Gitarrister

De bästatungmetallgitarristarna … Aldrig!

Attskapa en lista med de bästatungmetallgitarristarnaär en svåruppgift, ochävenom den härlistankanirriteravissa, råderdetingentvekanomeffekternaavvaroch en. Beroendepågenrenav heavy metal deltogdessagitarristarpåolikasätt, vare sig detvarklassisk, död, glam, blues ...